Stolac > O nama > Dokumenti > Cijene Smještaja

Nove cijene smještaja

Na temelju članka 16. stavak (1) i članka 17. stavak (2) Zakona o Vladi Hercegovačko-neretvanske županije („narodne novine HNŽ“, broj: 3/07 i 5/09) i članka 16. stavak (2) Odluke o utemeljenju ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac („Narodne novine HNŽ“, broj: 11/08 i 7/12), na prijedlog Ministarstve zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na 70. Sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donijela Odluku o utvrđivanju cijena usluga smještaja u ustanovi „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac.

Utvrđene su sljedeće cijene:

-          Za pokretne korisnike usluge smještaja                                  33,00 KM po danu

-          Za nepokretne korisnike usluge smještaja                              36,00 KM po danu

-          Za korisnike s kojima nije moguće uspostavit
           kontakt (stanje kome)                                                           46,00 KM po danu


Cijena usluga smještaja odnosi se na usluge koje Dom pruža korisnicima, a koje podrazumijevaju stalni ili privremeni smještaj, ishranu, medicinsku njegu, fizikalno-rehabilitacijsku terapiju, zdravstvenu zaštitu, psiho-socijalnu podršku, troškovi odjeće i obuće, održavanje higijene i radno-okupacione aktivnosti.
Odluka o utvrđivanju cijena usluge smještaja u ustanovi „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/13) prestaje važiti s danom 31.12.2014. godine.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi i ustanova „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac.
Ova Odluka primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

Cijene smještaja

Temeljem članka 16. stavak 1. i članka 17. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 3/07 i 5/09), i članka 16. stavak 2. Odluke o utemeljenju ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac („Narodne novine HNŽ“, broj: 11/08 i 7/12), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na 50. sjednici donijela Odluku o utvrđivanju cijena usluga smještaja u ustanovi „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac.
Utvrđene su sljedeće cijene smještaja:

-za pokretne korisnike smještaja                                 28.00 KM po danu
-za nepokretne korisnike smještaja                             31.00 KM po danu
-za korisnike s kojima nije moguće uspostaviti kontakt
 (stanje kome)                                                           40.00 KM po danu

Cijena usluga smještaja odnosi se na usluge koje Dom pruža korisnicima, a koje podrazumijevaju stalni ili privremeni smještaj, ishranu, medicinsku njegu, fizikalno-rehabilitacijsku terapiju, zdravstvenu zaštitu, psiho-socijalnu podršku, troškovi odjeće i obuće, održavanje higijene i radno-okupacione aktivnosti.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi i ustanova „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac.
Ova Odluka primjenjivat će se od 01.06.2013. godine.

Natrag