Stolac > O nama > Dokumenti > Statut Doma za socijalno i zdravstveno zbrinavanje osoba sa invaliditetom

Izmjene i dopune Statuta 2013

application/pdf Izmjene i dopune Statuta 2013. (1.1 MB)

Izmjene i dopune Statuta 2012

application/pdf Izmjene i dopune Statuta 2012. (1.6 MB)

Statut Doma

                                                                                                                                        

Na temelju članka 49. stavak 1.  Zakona o ustanovama („Narodni list HR H-B“, broj: 16/94) i članka 24. Odluke o osnivanju Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ („Narodne novine HNŽ“, broj: 11/08) Privremeno Upravno vijeće „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ je na sjednici, održanoj dana 22.03.2009. godine, donijelo:

S  T  A  T  U  T

 „ DOMA ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE

 OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“

 

I -  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Statutom „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ (u daljnjem tekstu : Dom) se uređuje: naziv i sjedište Doma, osnivaču i statusu Doma, djelatnost, ustrojstvo, tijela upravljanja i rukovođenja, ovlasti tijela i način odlučivanja, opći akti, način financiranja, javnost rada  i druga pitanja od značaja za rad Doma.

Članak 2.

Dom je utemeljen Odlukom Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Osnivač) o utemeljenju Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, broj: 02-01-XIV-144/08 od 29.10.2008.godine („Narodne novine HNŽ“, broj: 11/08).

Osnivač je Odlukom iz stavka l. ovog članka svoja prava i obveze prenio na Vladu Hercegovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Vlada) i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 II – NAZIV I SJEDIŠTE

 Članak 3.

 Dom posluje pod nazivom: „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“.

Sjedište Doma je u Stocu, ul. Humska b.b.

 Članak 4.

 Dom, kao javna ustanova, stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar kod mjerodavnog suda u Mostaru.        

 Članak 5.

 Dom ima dva pečata i za njihovu uporabu i čuvanje odgovoran je ravnatelj Doma.

Pečati Doma su okruglog oblika promjera 50 mm i 30 mm sa tekstom ispisanim kružno: „DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“ , a u sredini pečata vodoravno: „STOLAC“.

Dom ima prijemni štambilj koji je pravokutnog oblika sa nazivom Doma, koji služi za protokol, sa uobičajenim tekstom za prijem i otpravu pošte.

 III - DJELATNOST

Članak 6.

 Djelatnost Doma je:

85.3185.310   Socijalna skrb u ustanovama sa smještajem

85.323            Ostala djelatnost socijalne skrbi bez smještaja

85.12              Djelatnost medicinske prakse

 85.121            Djelatnost medicinske prakse

85.122            Zdravstveno-preventivna zaštite    

85.1485.140   Ostale djelatnosti humane medicine.

U okviru temeljne djelatnosti Dom vrši slijedeće poslove:

 -          smještaj odraslih, fizičkih ili mentalno invalidnih osoba sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, duševno oboljelih i kronično bolesnih  osoba, osoba sa specifičnim oboljenjima i osoba sa društveno negativnim ponašanjem, ako ne postoje bolji uvjeti za smještaj u vlastitoj ili drugoj obitelji ili ustanovi, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je bolničko liječenje završeno,   starih i iznemoglih osoba i djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju;

-          pružanje korisnicima usluga zbrinjavanja, zdravstvene njege, dijagnosticiranja, rehabilitacije (medicinske, psihosocijalne) i osposobljavanje u posebnim uvjetima,   radnu i okupacijsku terapiju skladno potrebama i psiho-fizičkim sposobnostima  osoba sa invaliditetom,

-          usluge dnevnog smještaja osoba sa invaliditetom i djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju, osposobljavanje za radnu terapiju koja će zaokupiti pažnju, rekreaciju i druge aktivnosti skladno sposobnostima,

-          privremeno zbrinjavanje i ishrana osoba sa invaliditetom i drugih osoba, koja su  se uslijed raznih okolnosti našle izvan mjesta prebivališta i bez sredstava za život, do mogućnosti vraćanja u vlastitu ili drugu obitelj, ustanovu u kojoj ranije bili smješteni ili ovlašteni centar, a radi odgovarajučih oblika skrbi,

-          usluge ishrane, njege, zdravstvene skrbi (medicinsko ili psiho-socijalne), te  kulturne, zabavne, sportske i druge aktivnosti.

  Dom se može, sukladno zakonu, pored temeljne djelatnosti baviti i dopunskom gospodarskom i drugim djelatnostima (proizvodnja i prodaja određenih proizvoda u vlastitim radionicama i dr.).

 Članak 7.

 U Domu se mogu kao organizacijske jedinice osnovati:

-          Centar za rehabilitaciju,

-          Centar za radno-proizvodne aktivnosti,

-          Centar za dnevni boravak - Hospis,

-          Hospis – palijativne njege.

Unutarnje organizacijske jedinice Doma nemaju svojstvo pravne osobe.

 

Članak 8.

  Polazeći od činjenice da je Dom od posebnog interesa za Hercegovačko-neretvansku županiju, i radi osiguranja uvjeta u okviru kojih korisnici usluga mogu bez teškoća i na najbrži način ostvariti svoje potrebe i interese, unutarnje ustrojstvo Doma treba da osigura stručno, efikasno i racionalno izvršavanje poslova iz  utvrđene djelatnosti.

 Članak 9.

 Poslovi i zadaci u Domu vrše se putem unutarnjih organizacijskih službi i to:

-          Službe općih i pravnih poslova,

-          Službe financijsko-materijalnih poslova,

-          Službe za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje,

-          Službe logističkog osiguranja.

Djelokrug rada Službi, organizacija i sistematizacija  radnih mjesta, te uvjeti za obavljanje određenih poslova sa brojem izvršitelja regulirat će se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu.

 Članak 10.

 Dom je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i posluje sukladno zakonu, aktu o utemeljenju i drugim pozitivnim propisima.

 Članak 11.

 Dom može u pravnom prometu biti nositelj prava i obveza i zaključivati pravne poslove u okviru djelatnosti utvrđene aktom utemeljitelja.

 Za svoje obveze u pravnom prometu Dom, sukladno odluci utemeljitelja, odgovara cjelokupnom svojom imovinom – potpuna odgovornost.

 Članak 12.

 Dom može proširit ili promijeniti djelatnost iz članka 6. ovog Statuta, o čemu odluku

donosi Osnivač.  

 IV – TIJELA DOMA

 1.      UPRAVNO VIJEĆE

 Članak 13.

 Domom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 (pet) članova i čine ga:

-          3 (tri )člana koje predlaže Vlada,

-          1 (jedan ) član stručni djelatnik Doma,

-          1 (jedan ) član kojeg predlaže Ministarstvo.

Članove Upravnog vijeća Doma iz stava 1. ovog članka imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministarstva, po postupku predviđenim Zakonom.

Način izbora i opoziva, te mandat članova Upravnog vijeća Doma utvrđuje se sukladno zakonu.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Vlada može razriješiti članove Upravnog vijeća Doma i prije vremena na koje su imenovani sukladno zakonu.

Članak 14.

 Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:

-          donosi Statut Doma uz suglasnost Vlade;

-          donosi druga opća akta uz suglasnost Ministarstva, sukladno zakonu;

-          utvrđuje planove rada i razvoja Doma i mjere za njegovo izvršenje;

-          donosi program rada;

-          usvaja izvješće o radu Doma;

-          donosi financijski plan i usvaja završni račun Doma;

-          predlaže osnivaču promjenu i proširenje djelatnosti;

-          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa 10.000,00 KM;

-          imenuje i razrješava ravnatelja Doma uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade, a na prijedlog Ministarstva;

-          daje smjernice i naputke za rad ravnatelja.

-          zauzima stavove i daje mišljenja Vladi i ravnatelju po pitanjima od značaja za rad Doma,

-          obavještava Vladu o potrebi donošenja Odluke o statusnim promjenama Doma (promjena naziva, sjedišta, djelatnosti i drugih promjena sukladno zakonu);

-          podnosi izvješće o poslovanju, šestomjesečno i godišnje;

-          rješava u drugom stupnju po prigovorima o predmetima u kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;

-          obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

 Članak 15.

 Upravno vijeće radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik.

Predsjednik Upravnog vijeća obvezan je zakazati sjednicu Upravnog vijeća i na prijedlog ravnatelja ili tri člana Upravnog vijeća.

Na zahtjev Vlade, predsjednik je obvezan zakazati sjednicu Upravnog vijeća bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana. 

 Članak 16.

 Odluke Upravnog vijeća donose se većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

 Članak 17.

 Poslovnikom o radu Upravnog vijeća uređuju se rokovi i način sazivanja sjednica, način rada i druga pitanja vezana za njegov rad.

 Članak 18.

 Upravno vijeće za svoj rad odgovara Vladi.

 Članak 19.

 Visinu naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje Vlada, na prijedlog Ministarstva, a isplaćuje se iz sredstava Doma.

 

2. RAVNATELJ

Članak 20.

 Domom rukovodi, predstavlja ga i zastupa ravnatelj.

Članak 21.

 Ravnatelja Doma imenuje i razrješava Upravno vijeće Doma uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade, a na prijedlog Ministarstva.

Ravnatelj Doma imenuje se na temelju provedenog natječaja i može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Mandat ravnatelja je 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan.

Članak 22.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uvjete:

-          da ima VII stupanj stručne spreme,

-          da ima najmanje pet godina radnog iskustva  na poslovima rukovođenja.

 Članak 23.

 Ako na temelju javnog natječaja niti jedan kandidat ne bude imenovan za ravnatelja ili na natječaj ne bude prijavljenih kandidata ili na drugi način mjesto ravnatelja ostane upražnjeno, Upravno vijeće će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Vršitelj dužnosti ravnatelja rukovodi Domom do imenovanja ravnatelja, a najduže šest mjeseci od dana imenovanja.

 Članak 24.

 Ravnatelj Doma može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan i to:

-          ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,

-          ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ili ne izvršava odluke Upravnog vijeća Doma ili postupa protivno njima,

-          ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Domu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veći smetnje u obavljanju djelatnosti Doma,

-          u drugim slučajevima kada daljnje obnašanje dužnosti ravnatelja nanosi štetu ili  narušava ugled Doma.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće će u roku 15 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

 Članak 25.

 Ravnatelj obavlja slijedeće poslove :

-          organizira i rukovodi radom Doma,

-          predstavlja i zastupa Dom,

-          poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,

-          zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,

-          odgovara za zakonitost rada Doma,

-          izvršava odluke Upravnog vijeća i odgovara istom za sveukupno poslovanje i razvoj Doma i za rad djelatnika,

-          predlaže Upravnom vijeću donošenje odluka i općih akata iz njegove nadležnosti,

-          podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu i financijskom poslovanju,

-          obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje financijskog plana Doma i odgovoran je za namjensko trošenje sredstava Doma,

-          odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika, u skladu sa zakonom,

-          odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima djelatnika iz radnog odnosa,

-          vodi stručni rad ustanove i odgovoran je za stručni rad ustanove,

-          obavlja i druge poslove sukladno zakonu i Statutu Doma.

 Članak 26.

 Ravnatelj je naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana Doma.

 Za svoj rad ravnatelj odgovara Vladi i Upravnom vijeću Doma.

 Članak 27.

 Ravnatelj može zaključivati ugovore, odnosno donositi odluke o nabavci roba, usluga i radova za potrebe Doma u vrijednosti do 10.000,00 KM, u skladu sa zakonom.

O izvršenoj nabavci ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće.

 Članak 28.

 Ravnatelj u slučaju odsutnosti ili spriječenosti za rad zamjenjuje djelatnik Doma, kojeg on ovlasti, sa svim ovlastima, dužnostima i odgovornostima ravnatelja.

 V – OPĆI  AKTI  DOMA

Članak 29.

Statut je temeljni opći akt Doma.

Ostali opći akti ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

 Članak 30.

 Ostali opći akti Doma su:

-          Pravilnik unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu,

-          Pravilnik o radu,

-          Pravilnik o plaćama i naknadama djelatnika,

-          Pravilnik o zaštiti na radu,

-          Pravilnik o zaštiti od požara,

-          Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

-          i drugi opći akti Doma doneseni sukladno zakonu i Statutu Doma.

 Opće akte Doma donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, ako ovim Statutom ili zakonom nije drugačije određeno.

Na opće akte Doma, iz stavka 1. ovog članka, suglasnost daje Ministarstvo.

 VI – ODNOS PREMA KORISNICIMA USLUGA SMJEŠTAJA

 Članak 31.

 Svojstvo korisnika usluga smještaja stječe odrasla tjelesno i mentalno invalidna osoba sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, duševno oboljela i kronično bolesna osoba, osoba sa specifičnim oboljenjima i osoba sa društveno negativnim ponašanjem, ako ne postoje bolji uvjeti za smještaj u vlastitoj ili drugoj obitelji, ili drugoj  ustanovi, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je bolničko liječenje završeno.

 Članak 32.

 U stručnom timskom radu u Domu primjenjuju se metode i principi socijalnog rada, medicinske dijagnostike i liječenje, pedagoško psihološke metode, kao i metode drugog stručnog rada uz primjenu profesionalne etike.

 Članak 33.

 U Dom se ne mogu smjestiti osobe oboljele od zaraznih bolesti, osobe koje su zbog kršenja odredaba kućnog reda otpuštene iz Doma, ukoliko stručni tim ne odobri ponovni prijem, uživaoci narkotičkih sredstava, kao ni osobe sa posebnim oboljenjima kojima nije moguće pružiti adekvatnu medicinsku skrb.

 VII – IMOVINA DOMA, ODGOVORNOST I OBVEZE DOMA

 Članak 34.

 Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača ili iz drugih izvora, kao i sredstva stečena pružanjem usluga, čine imovinu Doma.

Osnivački ulog Doma je 10.000,00 KM (deset tisuća KM)

 Članak 35.

 Dom ne može bez suglasnosti Osnivača steći, otuđiti ili opteretiti nekretnine ili drugu imovinu čija vrijednost prelazi 20.000,00 KM ( dvadeset tisuća KM).

 Članak 36.

 Za svoje obveze u pravnom prometu Dom odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač Doma solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze, do iznosa osnivačlog uloga.

 Članak 37.

 Višak prihoda nad rashodima koristi se za obavljanje i razvoj djelatnosti Doma, sukladno zakonu i ovom statutu.

 Članak 38.

 Dom je odgovoran Vladi za rezultate svog rada  i djelovanja u svim oblastima za koje je mjerodavan.

Obveze Doma prema Vladi su:

-          obavijesti Vladu o potrebi donošenja Odluke o statusnim promjenama Doma (promjena naziva, sjedišta, djelatnosti i drugim promjenama sukladno zakonu),

-          podnese godišnji program rada, te plan rada i razvoja,

-          podnese izvješće o poslovanju, šestomjesečno i godišnje,

-          druge obveze utvrđene zakonom.

 

VIII – FINANCIRANJE DJELATNOSTI DOMA

 Članak 39.

 Sredstva za obavljanje djelatnosti Doma osiguravaju se iz :

-          Proračuna Županije,

-          uslužnih i gospodarskih  djelatnosti Doma,

-          osobnog sudjelovanja korisnika i njihovih srodnika,

-          legata, poklona i zavještenja,

-          drugih izvora sukladno zakonu i drugim propisima.

 Članak 40.

 Cijena smještaja i pružanja usluga u Domu određuje se za obavljene usluge smještaja, ishrane, socijalne zaštite i zdravstvene zaštite.

Cijenu smještaja u Domu utvrđuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

 

IX – JAVNOST RADA

 Članak 41.

Rad Doma je javan, izuzev podataka i dokumenata koji predstavljaju poslovnu i službenu tajnu.

Poslovnom i službenom tajnom smatraju se isprave čije bi saopćavanje ili davanje na uvid, kopiranje ili prijepis neovlaštenim osobama  bilo protivno interesima Doma, kao i podaci koji se odnose na osobne i obiteljske prilike zaposlenika i korisnika usluga smještaja u Domu.

Poslovnu i službenu tajnu dužni su čuvati članovi Upravnog vijeća, ravnatelj, djelatnici Doma, kao i angažirane osobe u raznim komisijama i osobe koje za potrebe Doma vrše privremene ili povremene poslove i poslove po temelju ugovora o djelu.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne i službene tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 Članak 42.

 Ostvarivanje javnosti rada putem sredstava javnog informiranja vrši se isključivo davanjem informacija od strane ravnatelja Doma ili stručnog djelatnika kojeg za to ovlasti ravnatelj.

 X - UDRUŽIVANJE I STATUSNE PROMJENE

 Članak 43.

 Dom se može udruživati u zajednice i druge oblike udruživanja ustanova iz socijalne skrbi,sukladno zakonu uz suglasnost utemeljitelja.

 Članak 44.

 Dom se može spojiti sa drugom ustanovom, pripojiti drugoj ustanovi ili podijeliti na više ustanova na temelju odluke utemeljitelja i Ministarstva.

  XI – PRESRANAK RADA DOMA

 Članak 45.

 Dom prestaje sa radom na način i pod uvjetima propisanim Zakonom.

 XII – NADZOR

 Članak 46.

 Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada doma vrši Ministarstvo, sukladno zakonu.

 XIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 47.

 Izmjene i dopune Statuta Doma vršit će se po postupku i na način propisan za njegovo donošenje..

 Članak 48.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom davanja suglasnosti Vlade, a isti će se objaviti  u «Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“.

  UPRAVNO VIJEĆE

 Broj,_____________

 Stolac,_________2009.god.

 PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA

_________________Natrag