Stolac > Vijesti > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Vijesti

Javni natječaj za prijam radnika u radni odnos

04.07.2019 07:00

            Na temelju članka 25. stavak 10. Statuta Ustanove („Narodne novine HNŽ“ broj: 03/09, 6/12 i 03/13), članka 5. Pravilnika o radu „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac, te Odluke broj 02-405/19 od 03.07.2019. godine,raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme trajanja – 1 godina

  1. Defektolog, edukator/ rehabilitator - VSS/VII stupanj ili I i II ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja, studij defektologije, edukacijskih ili rehabilitacijskih znanosti, 1 godina radnog iskustva, jedan izvršitelj

Opis poslova:

-          pruža usluge radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena i provodi u neposrednom radu 32,5 sati tjedno,

-          obavlja opservaciju, te daje stručno mišljenje o  stečenim i sačuvanim znanjima i vještinama korisnika, te pomaže radno-okupacijskom terapeutu u uključivanju u radno okupacionu terapiju Doma,

-          sudjeluje u izradi programa socio terapijskog tretmana,

-          nositelj je programske edukacije formiranja navika teže i teško mentalnih retardiranih korisnika za obavljanje osnovnih radnji iz kruga bioloških, fizioloških i higijenskih potreba, te vrlo jednostavnih poslova uz konstantan nadzor i poticaj,

-          sudjeluje u radu stručnog tima i kolegija,

-          informira stručni tim o tijeku i rezultatima tretmana,

-          analizira i donosi individualne programe rada s korisnicima,

-          vrši sintezu zapažanja,

-          sudjeluje u izradi nacrta tjednog, mjesečnog i godišnjeg programa rada,

-          sudjeluje u svim organiziranim oblicima rada s korisnikom ( individualnom, grupnom i dr.),

-          izrađuje izvještaj o ostvarenom programu rada s korisnikom,

-          sudjeluje u radu s obitelji korisnika,

-          sudjeluje u poslovima i zadaćama koji se odnose na uključivanje korisnika u život i rad ustanove,

-          obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja i ravnatelja Doma.

Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

-          uvjerenje o državljanstvu

-          rodni list

-          potvrdu o prebivalištu

kao i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove:

-          VSS/VII stupanj ili I i II ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja,

-          studij defektologije, edukacijskih ili rehabilitacijskih znanosti

-          1 godina radnog iskustva

 

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenom presliku i ne podliježu vraćanju.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme trajanja, na razdoblje od jedne godine dana.

Probni rok iznosi tri mjeseca.

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će biti obvezan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu.

Prijave s traženim dokumentima je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, osobno na protokol Ustanove ili putem pošte na adresu:

DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA STOLAC
Humska b.b.
88360 Stolac

Sa naznakom „Prijava na javni natječaj za prijam radnika u radni odnos“
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

 

 

Natrag