Stolac > Vijesti > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Vijesti

Javni natječaj za prijam radnika u radni odnos

29.05.2024 06:00

         Na temelju članka 25. stavak 10. Statuta „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac („Narodne novine HNŽ“, broj: 03/09, 6/12, 3/13 i 11/17) i članka 5. Pravilnika o radu „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac, Ravnatelj Doma dana 28.05.2024. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme trajanja

I

            Objavljuje se javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme trajanja u ustanovi „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac, i to: 

  1. Psiholog - 1 izvršitelj
  2. Socijalni radnik – 1 izvršitelj
  3. Njegovatelj - 5 izvršitelja

II

            Svi kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 

  1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
  2. Rodni list (ne starije od 3 mjeseca),
  3. Kopiju diplome ili svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (ovisno za koju se poziciju kandidira), 
  4. Uvjerenje o radnom stažu – za pozicije 1., i 2.,

 

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidati biti će obvezni dostaviti prije sklapanja Ugovora o radu.

 

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izabrani kandidati su obvezno dostaviti prije sklapanja Ugovora o radu.

 

III

            Pored općih uvjeta predviđenih zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma kako slijedi:

●   Za poziciju pod 1. Psiholog,                                   

-          VSS/VII stupanj ili I i II ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja

-          studij psihologije

-1 godina radnog iskustva

Opis poslova:

-          pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije kognitivnih i funkcionalnih vještina psihički bolesnih osoba kao i razvoj socijalnih vještina korisnika i radi u neposrednom radu 22,5 sati tjedno,

-          provodi socioterapiju rješavanjem aktualnih i socijalnih problema korisnika,

-          provodi postupak dokazivanja stupnja psihičkih, mentalnih i ostalih oštećenja                                                        ukoliko isti nije već proveden,

-          vodi propisane kartoteke i evidencije,

-          sudjeluje u radu dijagnostičkog tima i vršenju dijagnostičkih obrada,

-          prisustvuje timskoj sintezi,

-          pruža psihosocijalnu pomoć korisnicima,

-          provodi psihološki intervju sa svakim korisnikom (inicijalno ispitivanje određenih kapaciteta i sfera psihičkog doživljavanja ),

-          provodi postupak dokazivanja stupnja psihičkih, mentalnih i ostalih oštećenja ukoliko isti već nije proveden,

-          stručno pomaže uključenju korisnika u život i rad ustanove,

-          daje svoje mišljenje glede ponašanja korisnika i predlaže postupke glede unapređenja kvalitete života i rada korisnika,

-          prati korisnike u terapijskim programima i stručno obrazlaže njihov napredak,

-          svakodnevno obilazi korisnike i evidentira moguće probleme korisnika te ih aktivno i stručno rješava, odnosno predlaže način njihovog rješavanja,

-          izrađuje mišljenja i prijedlog o cilju, metodama, oblicima i sadržajem rada s korisnicima,

-          vrši opserviranje tijekom realizacije programa rada s korisnicima,

-          daje mišljenje o izboru socioterapijske grupe,

-          sudjeluje u izradi programa sociterapijskog tretmana s korisnicima i članovima obitelji ( individualnog, grupnog, terapijske zajednice ),

-          sudjeluje s drugim činiocima bitnim u realizaciji stručnog rada,

-          vrši retestiranje radi predlaganja korekcija ili dopune programa,

-          sudjeluje u radu Stručnog vijeća sa zadatkom organiziranja, praćenja i unapređenja stručnog rada

-          sudjeluje u do edukaciji kadrova koji obavljaju stručni rad s korisnicima,

-          sudjeluje u podjeli džeparca i paketa korisnicima,

-          obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja i ravnatelja Doma.

 

      ● Za poziciju pod 2. Socijalni radnik,                              

-          VSS/VII stupanj ili I i II ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja

-          studij za socijalni rad

-          1 godina radnog iskustva

Opis poslova:

-          pruža usluge socijalnog rada i radi u neposrednom radu 22,5 sati tjedno,

-          štiti prava, interese i imovinu smještenih korisnika,

-          odgovoran je za vođenje pravilne evidencije o korisniku,

-          razvija i unapređuje socijalnu vezu korisnika unutar i izvan Doma,

-          rješava konfliktne situacije među korisnicima,

-          surađuje s drugim domovima socijalne skrbi, te drugim čimbenicima radi unapređenja Doma,

-          zaprima zahtjeve za smještaj korisnika u Dom, komisijski odlučuje o prioritetu smještaja, te kontaktira sa nadležnim Centrima za socijalnu skrb u svezi realizacije smještaja,

-          kod prijama korisnika u Dom istoga upoznaje s kućnim redom, obvezama i dužnostima, te u suradnju sa ostalim stručnim radnicima organizira uključivanje korisnika u život i rad Doma,

-          svoj rad temelji na godišnjem planu rada,

-          štiti prava, interese i imovinu smještenih korisnika,

-          posjećuje korisnika koji se nalaze na dugotrajnom bolničkom liječenju,

-          odobrava i vodi dnevne evidencije izlazaka korisnika iz Doma,

-          provodi individualni i grupni socioterapijski tretman,

-          surađuje u definiranju cjelokupnog stručnog rada u Domu,

-          organizator je i moderator rada terapijske zajednice,

-          vodi sve potrebite evidencije o korisniku,

-          član je stručnog vijeća Doma,

-          vrši sve potrebite radnje u svezi premještaja, otpusta i smrti korisnika,

-          sudjeluje u podjeli džeparca i paketa korisnicima,

-          obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja i ravnatelja Doma.

      ● Za poziciju pod 3. Njegovatelj,                        

-          osnovna škola

Opis poslova:

-          obavlja  svakodnevnu njegu polupokretnih, nepokretnih, pokretnih i inkontinentnih korisnika ( higijena kreveta, kupanje korisnika, hranjenje korisnika, brijanje i šišanje, pomoć pri obavljanju fizioloških potreba, priprema korisnika za odlazak u bolnice na pregled i sl.),

-          o svim promjenama bolesnika - korisnika obavještava glavnu  medicinsku sestru ili medicinsku sestru u smjeni,

-          redovito obilazi korisnike,

-          održava higijenu u kupaonici i sanitarija poslije kupanja korisnika i fizioloških potreba korisnika,

-          dovozi hranu iz kuhinje i odvozi posuđe,

-          uredno servira hranu za nepokretne korisnike,

-          hrani nepokretne korisnike,

-          čisti i uređuje noćne ormariće, okolinu oko korisničkih kreveta i mijenjaju posteljinu,

-          obavlja presvlačenje korisnika i dijeli higijenski pribor onima koji ga znaju koristiti,

-          prema uputama liječnika sudjeluje u provođenju programa pojačanog nadzora korisnika čije ponašanje izlazi iz okvira uobičajenog i prelazi razinu tolerancije,

-          vrši zbrinjavanje umrlog korisnika, pranje i odijevanje i izmještanje u izolaciju,

-          obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja i ravnatelja Doma.

 

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

 Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac.

Humska b.b.

88360 Stolac,

Sa naznakom „PRIJAVA ZA NATJEČAJ“ i navesti za koju se poziciju se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.           

                                                                                                           RAVNATELJ

                                                                                                        Nikica Markić

Natrag