Stolac > O nama > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Uprava

Upravno vijeće Doma

Domom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 (pet) članova i čine ga:

-  3 (tri)člana koje predlaže Vlada,

-  1 (jedan) član stručni djelatnik Doma,

-  1 (jedan) član kojeg predlaže Ministarstvo.

Članove Upravnog vijeća Doma  imenuje i razrješava Vlada HNŽ/K, na prijedlog Ministarstva, po postupku predviđenim Zakonom.

Način izbora i opoziva, te mandat članova Upravnog vijeća Doma utvrđuje se sukladno zakonu.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.